Vilkår og betingelser

Beskrivelse av selskapets struktur

Varer som tilbys på www.mokosa.se selges uttrykkelig ikke av Decide Commit Succeed BV. Varene som tilbys selges av selgeren (Yantai Yirun Electronic Commerce Co., Ltd i Kina). Det vil si at kjøpsavtalen utarbeides mellom kjøper og selger. Decide Commit Succeed BV blir ikke part i disse avtalene på noen måte.

Decide Commit Succeed tilbyr kun en formidlingsplattform.

De generelle betingelsene som gjelder mellom selger og kjøper finner du på slutten av dette dokumentet. Merk: Disse vilkårene og betingelsene gjelder mellom kjøper og selger og kan derfor ikke håndheves mot eieren av nettstedet.

Dersom Selger befinner seg i et land innenfor EU, enten Norge, Liechtenstein eller Island, gjelder EUs fjernsalgsdirektiv for de inngåtte avtalene. Alle rettigheter og garantier nevnt i dette direktivet skal derfor gjelde.

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse meglervilkårene gjelder følgende definisjoner:

Nettside: www.mokosa.se. Dette refererer til plattformen som er gjort tilgjengelig. Dette inkluderer også alle underdomener.
Nettstedseier: selskapet Decide Commit Succeed, lokalisert i Kraijenhoffstraat 137A i Amsterdam og registrert hos Handelskammeret under nummer 69624747.
Kjøper: personen som foretar et kjøp fra selgeren via nettstedet ovenfor.
Selger: det utenlandske selskapet som enten som produsent eller leverandør selger varer til kjøper.

Artikkel 2 - Kjøpers rettigheter.

Dersom selger er etablert i et land innenfor EU, enten Norge, Liechtenstein eller Island, gjelder EUs fjernsalgsdirektiv for inngåtte avtaler. Alle rettigheter og garantier nevnt i dette direktivet gjelder derfor blant annet:

Selger skal gi kjøper opplysninger om avgifter, betalinger, leveranser og oppfyllelse av avtalen klart og skriftlig innen rimelig tid.
Kjøper må motta bestillingen innen 30 dager, med mindre annen frist er avtalt. Dersom et produkt ikke er eller ikke lenger er tilgjengelig, skal selger informere kjøper. Eventuelle (forskudds)betalinger må refunderes til kjøperens konto innen tretti dagers perioden, med mindre selgeren leverer et sammenlignbart produkt.
Kjøper har minst fjorten dagers angrerett, som betyr at kjøper kan returnere kjøpet uten å oppgi grunn. Eventuelle fraktkostnader som påløper i denne situasjonen skal betales av kjøper. Eventuelle (forskudds)betalinger må refunderes innen tretti dager til en bankkonto oppgitt av kjøperen.

Artikkel 3 - Meklingstjeneste

Utvalget av varer på nettstedet selges ikke av nettstedets eier. Disse varene selges av selgeren. Ved kjøp av varene inngås derfor en kjøpsavtale mellom Kjøper og Selger.
Varene selges via nettsiden av selger.

Nettstedseieren yter en formidlingstjeneste til selgeren. Ved bestilling av varer via nettsiden er nettsideeieren autorisert som mellommann, i kjøpers navn og på vegne av kjøper. Nettstedets eier har derfor fullmakt til å bestille fra Selger i Selgers navn.

Selgeren befinner seg utenfor Nederland, derfor importeres de aktuelle varene, dette gjøres alltid i kjøperens navn. Tilleggskostnader, som importmva og kostnader til (fortolling) betales også av Kjøper.
Betalinger til Nettstedseieren gjøres utelukkende på grunnlag av levering og vedlikehold av mellomleddplattformen.

Artikkel 4 - Finansiell regulering

Betaling for kjøpt produkt skjer via Nettsideeier, salgssummen overføres til selger etter fradrag av forhåndsbestemt megleravgift.
Selger bestemmer prisene som brukes på nettsiden.
Selger betaler et fast beløp til nettsideeieren per solgt produkt. Dette beløpet er fastsatt i en annen avtale og gjelder kun for levering og vedlikehold av formidlingsplattformen.
Artikkel 5 - Klager

Kjøper kan varsle selger om eventuelle klager på gjennomføringen av avtalen.

Alle klager mottatt av Selger må besvares av Selger innen fjorten dager.
Hvis kjøperen er misfornøyd med prosedyren nevnt i paragraf 1 i denne artikkelen, kan kjøperen henvende seg til tvisteløsningskomiteen til den europeiske tvisteløsningsplattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Vilkår og betingelser

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Artikkel 1 - Definisjoner.

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet.

Artikkel 3 - Anvendelse

Artikkel 4 - Tilbudet

Artikkel 5 - Avtalen

Artikkel 6 - Angrerett

Artikkel 7 - Kostnader ved angrerett

Artikkel 8 - Unntak fra angreretten

Artikkel 9 - Prisen

Artikkel 10 - Samsvar og garanti

Artikkel 11 - Levering og ytelse

Artikkel 12 - Transaksjoner med varighet: Varighet, oppsigelse og forlengelse

Artikkel 13 - Betaling

Artikkel 14 - Klageprosedyrer

Artikkel 15 - Tvister

Artikkel 16 - Supplerende eller avvikende bestemmelser

ARTIKKEL 1 - DEFINISJONER

I disse vilkårene skal følgende definisjoner gjelde:

Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren erverver produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernavtale og disse varene, det digitale innholdet og/eller tjenestene leveres av næringsdrivende eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom denne tredjeparten og forhandleren;
frist: perioden forbrukeren kan utøve sin angrerett innen;
forbruker: en fysisk person som ikke handler i utøvelse av et yrke, en næringsvirksomhet eller et håndverk og som inngår kontrakt med den næringsdrivende;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innhold: data produsert og levert i digital form;
Varighetstransaksjon: en avtale knyttet til en serie produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller kjøpsforpliktelse er spredt over tid;
Holdbar databærer: ethvert (verktøy) som gjør at forbrukeren eller gründeren kan lagre informasjon som er adressert til ham eller henne personlig, på en måte som gjør det mulig å konsultere i fremtiden og reprodusere den lagrede informasjonen uendret, inkludert e-post.
angrerett: forbrukerens mulighet til å angre fra fjernavtalen innen angrefristen;
Modellskjema: angrerettskjemaet som entreprenøren leverer til forbrukeren og som forbrukeren kan fylle ut når han eller hun ønsker å utøve sin angrerett;
Entreprenør: fysisk eller juridisk person som tilbyr produkter og/eller (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester til forbrukere på avstand;
Avstandsavtale: en avtale der det, innenfor rammen av et system organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, frem til og med inngåelse av avtalen, gjøres eksklusiv bruk av en eller flere teknologier for avstand kommunikasjon med forbrukeren;
Teknologi for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå en fjernavtale uten at forbrukeren og gründeren er i samme rom samtidig;

Generelle vilkår: Entreprenørens gjeldende generelle vilkår.

ARTIKKEL 2 - IDENTITET TIL SELSKAPET

Navn på gründeren (lovfestet navn, eventuelt supplert med handelsnavn): Decide Commit Succeed BV.

Forretningsadresse: Kraijenhoffstraat 137A, 1018RG Amsterdam, Nederland.

E-postadresse: info@mokosa.se

Handelskammernummer: 69624747

SEKSJON 3 - ANVENDELSE

Disse generelle betingelsene gjelder for alle tilbud fra gründeren og for alle fjernkontrakter og bestillinger inngått mellom gründeren og forbrukeren.
Før fjernavtalen inngås, vil teksten i disse generelle betingelsene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, må det før inngåelse av fjernavtale opplyses om at de generelle vilkårene er tilgjengelige for gjennomsyn hos entreprenøren, på hvilken måte de kan gjennomgås og at disse generelle vilkårene sendes til forbrukeren gratis så snart som mulig på forbrukerens anmodning.
Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår, i motsetning til det som er sagt i forrige ledd, gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk, før fjernavtalen inngås, på en slik måte at forbrukeren kan enkelt lagre dem på en holdbar databærer. Dersom dette ikke er rimelig mulig, skal det opplyses før fjernavtalen inngås hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte gratis på forbrukerens anmodning.
Dersom spesielle produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder annet og tredje ledd tilsvarende, og ved motstridende generelle vilkår kan forbrukeren alltid stole på den gjeldende bestemmelse som er mest fordelaktig for ham eller henne. .
Dersom en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene til enhver tid blir erklært ugyldige eller helt eller delvis opphevet, skal disse generelle vilkårene ellers fortsette å gjelde, og den aktuelle opphevede eller ugyldige bestemmelsen skal umiddelbart erstattes i gjensidig samråd med en bestemmelse som er så nær som mulig nærmer seg formålet med den opprinnelige bestemmelsen.
Situasjoner som ikke er fastsatt i disse generelle vilkårene skal vurderes i samsvar med disse generelle vilkårene.
Uklarheter om tolkning eller innhold av en eller flere bestemmelser i våre generelle vilkår skal tolkes i samsvar med disse generelle vilkårene.

ARTIKKEL 4 - TILBUDET

Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er gitt på vilkår med oppsettende eller oppløsende virkning, eller andre vilkår, skal dette uttrykkelig fremgå av tilbudet.
Entreprenørens tilbud er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre og tilpasse tilbudet.
Entreprenørens tilbud inneholder en beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys, som alltid er fullstendig og korrekt. Tilbudet inneholder en tilstrekkelig detaljert beskrivelse til at forbrukeren kan foreta en riktig vurdering av tilbudet. Hvis gründeren bruker bilder som antyder at bildene viser produktet som tilbys, er disse bildene en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet kan ikke binde gründeren.
Bilder av produkter er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenøren kan imidlertid ikke garantere at fargene som vises nøyaktig samsvarer med de virkelige fargene på produktene.
Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt følgende:
Prisen inkluderer skatter;
Eventuelle kostnader for transport;
Hvordan avtalen inngås og hvilke tiltak som kreves for dette;
Hvorvidt nivået på gebyret for fjernkommunikasjon, om kostnadene ved bruk av teknologien for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn vanlig grunntakst for kommunikasjonsmidlene som brukes;
Hvis avtalen arkiveres etter at den er inngått, og i så fall hvordan forbrukeren kan få tilgang til den;
Minimumslengden på avstandsavtalen dersom det er en lengre transaksjon.
Anvendelse av angreretten;
Betalingsmåte, levering og oppfyllelse av kontrakten;

ARTIKKEL 5 - AVTALEN

Avtalen inngås, med mindre bestemmelsene i punkt 4 ellers følger, når forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller vilkårene angitt i tilbudet.
Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, skal den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottak av denne godkjenningen ikke er bekreftet av den næringsdrivende, kan forbrukeren heve kontrakten.
Dersom kontrakten inngås elektronisk, må den næringsdrivende treffe passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte elektronisk overføring av data og garantere et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren følge passende sikkerhetstiltak for dette formålet.
Innenfor de juridiske rammene kan entreprenøren informere seg om hvorvidt forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser og om alle fakta og faktorer som har betydning for at fjernavtalen kan inngås på en forsvarlig måte. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå kontrakten, har han rett til å avslå en bestilling eller søknad eller sette spesielle betingelser for gjennomføringen, med begrunnelse for dette.
Entreprenøren skal sende følgende informasjon til forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer, senest ved levering av varen eller tjenesten eller det digitale innholdet:
Besøksadressen til gründerens gren som forbrukeren kan henvende seg til med klager;
Vilkårene for og måten forbrukeren kan bruke angreretten på, eller en klar erklæring om at angreretten ikke gjelder;
Informasjon om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
Prisen, inkludert avgifter, på produktet, tjenesten eller digitalt innhold;
Kostnaden for levering, i den grad det er aktuelt;
Betalingsmåte, levering eller oppfyllelse av fjernkontrakten;
Kravene for oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er på ubestemt varighet;
Hvis forbrukeren har rett til å angre fra kontrakten, et skjema for angrerett.
Dersom det er en transaksjon med varighet, gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun første levering.


ARTIKKEL 6 - ANGRERETT

Ved levering av produkter:

Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å si opp avtalen i 14 dager uten å oppgi grunn.
Denne angrefristen begynner dagen etter at forbrukeren eller en representant som tidligere er utpekt av forbrukeren og som gründeren har fått kjennskap til, har mottatt produktet.
Hvis:

forbrukeren har bestilt flere produkter i samme bestilling, begynner angrefristen den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det siste produktet. Den næringsdrivende kan, forutsatt at han tydelig har informert forbrukeren om dette i forkant av bestillingen, avslå en bestilling av flere produkter med ulik leveringstid.
Hvis leveringen av et produkt består av forskjellige forsendelser eller deler, begynner angrefristen den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt den siste forsendelsen eller delen;
Avtalen omfatter regelmessig levering av produkter i en fastsatt periode, angrefristen starter den dagen forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av denne, har mottatt det første produktet.
Når det gjelder tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium:

Ved tjenesteavtale eller avtale om levering av digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium, kan forbrukeren si opp avtalen i fjorten dager uten å oppgi grunn. Disse fjorten dagene begynner å løpe fra dagen etter at avtalen er inngått.
Utvidet angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium ved manglende informasjon om angreretten:

Dersom den næringsdrivende ikke har gitt forbrukeren den informasjonen om angrerett som kreves i henhold til loven eller en mal for angreskjemaet, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen fastsatt i henhold til de foregående leddene i denne. artikkel.
Hvis gründeren har gitt forbrukeren informasjonen nevnt i forrige punkt innen tolv måneder etter at den opprinnelige angrefristen trådte i kraft, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok denne informasjonen.
I betraktningsperioden skal forbrukeren håndtere produktet og dets emballasje varsomt. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han eller hun benytter sin angrerett, må han eller hun returnere produktet til gründeren med alt medfølgende tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i original tilstand og i originalemballasje, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren.
Hvis forbrukeren ønsker å bruke angreretten, er han forpliktet til å varsle gründeren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren skal gi beskjed om dette ved bruk av standardskjema. Etter at forbrukeren har gitt beskjed om at han ønsker å benytte sin angrerett, må han returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert i tide, for eksempel ved hjelp av et forsendelsesbevis.

ARTIKKEL 7 - KOSTNADER VED UTØVELSE AV ANGRERETT

Når forbrukeren benytter sin angrerett, skal ikke mer enn kostnaden for returforsendelsen dekkes av ham.
Entreprenøren skal refundere kjøpesummen så snart som mulig, men senest 14 dager etter angreretten, på samme måte som forbrukeren benyttet. Dette krever en returkvittering fra næringsdrivende eller avgjørende bevis på fullstendig retur.
Enhver verdireduksjon på produktet som følge av uforsiktig håndtering er forbrukerens ansvar. Dette kan ikke påberopes dersom den næringsdrivende ikke har gitt all lovpålagt informasjon om angreretten. Dette bør gjøres før kjøpsavtalen inngås.

ARTIKKEL 8 - UTELUKKELSE AV ANGRERETT

Unntak fra angreretten er kun mulig dersom den næringsdrivende har tydelig angitt dette i tilbudet, i alle fall i god tid før avtaleinngåelsen, og dersom det gjelder et av produktene angitt i punkt 2 og 3.
Unntak er kun mulig for følgende produkter:
som er opprettet av den næringsdrivende i henhold til forbrukerens kontraktsspesifikasjoner;
som er klart personlige i naturen;
som ødelegger eller eldes raskt;
hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet utenfor gründerens kontroll;
For individuelle aviser og magasiner;
for lyd- og videoopptak og dataprogrammer der forbrukeren har brutt forseglingen;
hygieneprodukter som forbrukeren har brutt forseglingen på.
Unntak er kun mulig for følgende tjenester:
Dersom det gjelder overnatting, transport, restaurantdrift eller fritidsaktiviteter som skal gjennomføres på en bestemt dato eller i en viss periode;
hvis levering har begynt med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før angrefristen er utløpt;
Angående tipping og lotteri.

ARTIKKEL 9 - PRIS

I gyldighetsperioden angitt i tilbudet kan prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer på grunn av endrede merverdiavgiftssatser.
Leverandøren kan, med avvik fra foregående ledd, tilby produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som er utenfor Leverandørens kontroll, med variable priser. Denne koblingen til svingninger og at eventuelle priser som er nevnt er målpriser skal nevnes i tilbudet.
Prisøkninger innen tre måneder etter at avtalen er inngått er kun tillatt dersom de følger av lovbestemmelser eller forskrifter.
Prisøkninger fra 3 måneder etter at avtalen er inngått er kun tillatt dersom entreprenøren har foreskrevet det og:
de er en konsekvens av lovbestemmelser eller forskrifter, eller
forbrukeren har rett til å si opp avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.
Prisene som er angitt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer mva.
Alle priser kan inneholde trykk- og skrivefeil. Det påtas ikke ansvar for konsekvensene av trykk- og skrivefeil. Ved trykkfeil er ikke gründeren forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

SEKSJON 10 - GARANTI OG OVERHOLDELSE

Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene nevnt i tilbudet, rimelige krav til forsvarlighet og/eller brukervennlighet samt lovbestemmelser og/eller statlige forskrifter som var i kraft den dagen avtale ble inngått. Dersom det er avtalt, garanterer entreprenøren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.
En garanti gitt av gründeren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor gründeren i henhold til avtalen. Dette inkluderer enhver forpliktelse fra gründeren, dennes leverandør, importør eller produsent der den gir forbrukeren visse rettigheter eller krav som går utover det han eller hun er juridisk forpliktet til å gjøre dersom han eller hun ikke har oppfylt sin del av kontrakten.
Eventuelle defekte eller feilleverte produkter må varsles skriftlig til gründeren innen fire uker etter levering. Produktene skal returneres i originalemballasje og i ny stand.
Garantien gjelder ikke hvis:
Forbrukeren har reparert og/eller modifisert de leverte produktene selv eller fått en tredjepart til å reparere og/eller endre dem;
De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte behandlet uforsiktig eller i strid med entreprenørens anvisninger og/eller anvisninger på emballasjen;
Mangelen er helt eller delvis en følge av forskrifter som staten har fastsatt eller vil fastsette om arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

SEKSJON 11 - LEVERING OG YTELSE

Entreprenøren skal utvise størst mulig aktsomhet ved mottak og utførelse av bestillinger på produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.
Leveringssted er adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.
Med forbehold om det som er angitt i paragraf 4 i denne artikkelen, skal selskapet oppfylle aksepterte bestillinger omgående, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har avtalt lengre leveringstid. Dersom leveringen blir forsinket eller dersom en bestilling ikke eller bare delvis oppfylles, skal forbrukeren varsles om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble lagt inn. Forbrukeren har i så fall rett til å heve avtalen vederlagsfritt. Forbrukeren har ikke krav på erstatning.
Alle leveringsbetingelser er veiledende. Forbrukeren kan ikke utlede noen rettigheter fra de nevnte betingelsene. Overskridelse av et vilkår gir ikke forbrukeren rett til erstatning.
Hvis kontrakten sies opp i samsvar med punkt 3 i denne artikkelen, må gründeren refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppsigelsen.
Hvis levering av et bestilt produkt viser seg umulig, må gründeren gjøre sitt ytterste for å gi en erstatningsvare. Senest ved levering skal det kunngjøres på en tydelig og forståelig måte at det leveres en erstatningsvare. Med erstatningsvarer kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene ved eventuell returfrakt må dekkes av entreprenøren.
Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos entreprenøren inntil leveringstidspunktet til forbruker eller en tidligere oppnevnt og kjent representant for entreprenøren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

ARTIKKEL 12 - VARIGHET TRANSAKSJONER: VARIGHET, OPPSIGELSE OG FORLENGELSE

Avslutning

Forbrukeren kan inngå avtaler på ubestemt tid og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, sies opp til enhver tid i henhold til avtalte oppsigelsesregler og med en oppsigelsesfrist på inntil en måned.
Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsbestemt avtale som er inngått om vanlig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester ved utløpet av bindingsperioden i henhold til gjeldende oppsigelsesregler og med en oppsigelsesfrist på høyst én måned.
Forbrukeren kan si opp avtalene nevnt i de foregående punktene:
avslutte når som helst og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller en bestemt periode;
i det minste avslutte dem på samme måte som de ble inngått av ham;
alltid si opp avtalen med samme oppsigelsesfrist som næringsdrivende har fastsatt for seg selv.
En tidsbestemt avtale inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt tidsperiode.
Uavhengig av det som er sagt i foregående ledd, kan en tidsbestemt avtale inngått om regelmessig levering av dags- og ukeaviser og magasiner stilltiende fornyes for en fastsatt periode på inntil tre måneder, dersom forbrukeren kan si opp den fornyede avtalen. mot slutten av fornyelsen med en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.
En tidsbestemt avtale inngått om regelmessig levering av varer eller tjenester kan stilltiende forlenges på ubestemt tid bare dersom forbrukeren når som helst kan si opp avtalen med en oppsigelsesfrist på høyst én måned og en oppsigelsesfrist på høyst tre måneder dersom avtalen er utvidet til vanlig, men mindre enn én gang i måneden, levering av dagsaviser, aviser og ukeblader og magasiner.
En avtale med begrenset varighet om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og magasiner som introduksjon (prøve- eller introduksjonsabonnement) fortsetter ikke stille og avsluttes automatisk ved slutten av prøve- eller introduksjonsperioden.
Dersom en avtale løper over ett år, kan forbrukeren når som helst si opp avtalen etter ett år med en oppsigelsesfrist på inntil en måned, med mindre rimelighet og rimelighet motsetter seg at avtalen sies opp før utløpet av avtalt termin.

SEKSJON 13 - BETALING

Med mindre annet er avtalt, må beløpene som forbrukeren skylder betales innen syv virkedager etter at refleksjonsperioden nevnt i artikkel 6.1 har begynt. Når det gjelder en kontrakt om levering av en tjeneste, begynner denne fristen å løpe etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på kontrakten.
Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller nevnt til gründeren.
Hvis forbrukeren ikke betaler, har entreprenøren rett til å belaste de rimelige kostnadene som forbrukeren har blitt gjort kjent med på forhånd, med forbehold om juridiske begrensninger.

ARTIKKEL 14 - KLAGEPROSEDYRE

Entreprenøren har en klageprosedyre som er tilstrekkelig kjent og behandler klager i henhold til denne prosedyren.
Klager på gjennomføringen av avtalen skal sendes til entreprenøren med en fullstendig og tydelig beskrivelse innen rimelig tid etter at forbrukeren har oppdaget manglene.
Klager sendt inn til gründeren besvares innen 14 dager etter mottak. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, må entreprenøren svare innen 14-dagersfristen med et varsel om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
Dersom klagen ikke kan løses etter gjensidig avtale, oppstår det en tvist som dekkes av tvisteløsningsprosedyren.

ARTIKKEL 15 - TVISTER

Kun nederlandsk lov gjelder for avtaler mellom næringsdrivende og forbruker som disse generelle vilkårene refererer til.

ARTIKKEL 16 - SUPPLERENDE ELLER ANDRE BESTEMMELSER

Tilleggsbestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse generelle vilkårene må ikke være til skade for forbrukeren og skal registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres på en tilgjengelig måte for forbrukeren på en varig databærer.