Allmänna villkor

Artikel 1 - Definitioner.

I dessa villkor ska följande definitioner gälla:

tidsfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

konsument: en fysisk person som inte handlar som yrkesutövare eller näringsidkare och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;

dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är utspridd över tiden;

varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden konsultera och oförändrat återge den lagrade informationen.

ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Företagare: den fysiska eller juridiska person som erbjuder varor och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal genom vilket, inom ramen för ett system som företagaren organiserar för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, exklusiv användning sker av en eller flera tekniker för distanskommunikation;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren behöver träffas i samma rum vid samma tidpunkt.

Allmänna villkor: Företagarens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 - Företagarens identitet

Decide Commit Succeed BV
Kraijenhoffstraat 137A
1018RG Amsterdam

E-post: info@Mingora.se
HANDELSKAMMARE: 69624747

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla erbjudanden från företagaren och på alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagare och konsument.

Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i företagarens lokaler och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt ska texten till dessa allmänna villkor, trots vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra den på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt skall det, innan distansavtalet ingås, anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket gälla i tillämpliga delar, och i händelse av motstridiga allmänna villkor får konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt helt eller delvis är ogiltiga eller förstörda, ska avtalet och dessa villkor i övrigt förbli i kraft och bestämmelsen i fråga ska omedelbart ersättas genom ömsesidig överenskommelse med en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar omfattningen av den ursprungliga bestämmelsen.

Situationer som inte föreskrivs i dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.

Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av avtalet.

Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Aktören kan inte garantera att de visade färgerna exakt motsvarar produkternas verkliga färger.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till accept av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

Priset, exklusive förtullningskostnader och importmoms. Dessa ytterligare kostnader kommer att ligga på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller kurirtjänsten kommer att använda den särskilda förordningen för post- och kurirtjänster när det gäller import. Denna förordning gäller om varorna importeras till EU:s destinationsland, vilket är fallet i detta fall. Post- och/eller kurirtjänsten tar ut momsen (oavsett om den är tillsammans med de tullklareringsavgifter som tas ut eller inte) från mottagaren av varorna;

Särskilda tilläggsavgifter för tullklarering och/eller importtullar ingår därför inte i priset och är kundens ansvar.

Eventuella fraktkostnader;

Det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

Om ångerrätten är tillämplig eller inte;

Metod för betalning, leverans och genomförande av avtalet;

Tidsfristen för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

Beloppet för avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;
Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts, och i så fall på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;

Hur konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon har lämnat inom ramen för avtalet och, om han eller hon så önskar, återställa dem;

Vilka andra språk än nederländska som avtalet kan ingås på;
de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt, och
distansavtalets minimilängd om det rör sig om en transaktion som är av varaktig karaktär.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och material.

Artikel 5 - Avtalet

Avtalet träder i kraft, om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som fastställs i erbjudandet.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet elektroniskt. Så länge som mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren kan konsumenten häva avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - informera sig om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet, med angivande av sina skäl.

Företagaren ska bifoga följande information till produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett lättillgängligt sätt på en varaktig databärare:
1. Besöksadress till det företagarställe dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
2. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt, eller ett tydligt meddelande om att ångerrätten är utesluten;
3. Information om garantier och befintlig eftermarknadsservice;
4. De uppgifter som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet ingicks;
5. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är av obestämd längd.

Om det rör sig om en transaktion med varaktighet gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Varje avtal ingås under suspensiva villkor om tillräcklig tillgång till de aktuella produkterna.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under en period av 14 dagar. Denna betänketid börjar löpa dagen efter det att konsumenten eller en företrädare som konsumenten tidigare utsett och som företagaren fått kännedom om har mottagit produkten.

Under betänketiden ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han eller hon utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon återlämna produkten till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i ursprungligt skick och i originalförpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till företagaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. Efter att konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han återlämna produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett försändelsebevis.

Om kunden inte har meddelat sin avsikt att utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren efter utgången av de tidsfrister som nämns i punkterna 2 och 3, är köpet ett faktum.

Artikel 7 - Kostnader vid ångerrätt

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska kostnaderna för att returnera produkterna betalas av konsumenten.

Om konsumenten har betalat ett belopp ska företagaren återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter ångerrätten. Detta gäller under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av företagaren eller att övertygande bevis för fullständig återlämning kan läggas fram.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för att avtalet ska kunna ingås.

Undantag från ångerrätten är endast möjligt för produkter:

1. som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
2. som är klart personliga till sin karaktär.
3. som inte kan återlämnas på grund av sin karaktär;
4. som förstörs eller åldras snabbt;
5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
6. för enskilda tidningar och tidskrifter.
7. för ljud- och videoinspelningar och dataprogram som konsumenten har brutit förseglingen på.
8. hygienprodukter som konsumenten har brutit förseglingen på.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:

1. som gäller logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;
2. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
3. som gäller vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.

Utan hinder av föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har något inflytande över, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser ska nämnas i erbjudandet.

Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de följer av rättsliga bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar från och med 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:
1. de är en följd av rättsliga bestämmelser eller föreskrifter, eller
2. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

Leveransplatsen enligt 5 § 1 mom. 1 mom. i 1968 års lag om omsättningsskatt är i det land där transporten börjar. I detta fall sker denna leverans utanför EU.

Följaktligen kommer post- eller kurirtjänsten att ta ut importmoms eller förtullningsavgifter av kunden. Företagaren kommer därför inte att ta ut någon moms.

Alla priser kan innehålla tryckfel. Inget ansvar tas på sig för konsekvenserna av feltryck och sättningsfel. Vid tryck- och sättningsfel är företagaren inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt gällande rättsliga bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter på dagen för avtalets ingående. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

En garanti som lämnas av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten enligt avtalet kan göra gällande gentemot företagaren.

Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter ska skriftligen anmälas till entreprenören inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna ska returneras i originalförpackning och i nytt skick.

Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:
Konsumenten har reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna själv eller låtit dem repareras och/eller ändras av tredje part;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt vårdslöst behandlats eller i strid med entreprenörens anvisningar och/eller på förpackningen har behandlats;

Bristen är helt eller delvis en följd av bestämmelser som regeringen har fastställt eller kommer att fastställa om de använda materialens art eller kvalitet.

Artikel 11 - Leverans och genomförande

Entreprenören ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av beställningar av produkter.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har kommit överens om en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.

Om avtalet upplöses i enlighet med föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leverans ska det på ett tydligt och begripligt sätt meddelas att en ersättningsartikel levereras. Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för en eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.

Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och känd representant för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning 

Uppsägning

Konsumenten får ingå avtal på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst säga upp i enlighet med överenskomna uppsägningsregler och med en uppsägningstid på upp till en månad.

Konsumenten får när som helst säga upp ett avtal på bestämd tid som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster vid utgången av den bestämda tiden i enlighet med tillämpliga uppsägningsregler och med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten får säga upp de avtal som nämns i de föregående punkterna:
säga upp när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller period;

åtminstone säga upp dem på samma sätt som han eller hon ingick dem;
alltid säga upp avtalet med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.

Förnyelse

Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tid.
Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter förnyas tyst för en bestämd period på högst tre månader, om konsumenten kan säga upp det förnyade avtalet mot slutet av förnyelsen med en uppsägningstid på högst en månad.

Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får förlängas tyst på obestämd tid endast om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en uppsägningstid som inte överstiger tre månader om avtalet utsträcks till regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter.
Ett avtal med begränsad löptid för regelbunden leverans av provdagar, dagstidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet

Om ett avtal löper över ett år får konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den överenskomna löptiden.

Artikel 13 - Betalning

Om inget annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahållits eller nämnts till företagaren.
Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera konsumenten skäliga kostnader som meddelats i förväg.

Artikel 14 - Klagomål

Klagomål om avtalets genomförande ska lämnas till företagaren inom 7 dagar fullständigt och tydligt beskrivet, efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas till företagaren ska besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

Om entreprenören anser att klagomålet är berättigat ska entreprenören efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.

Artikel 15 - Tvister

På avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.